Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Finansų skyriaus vedėjas

Informacija atnaujinta 2021-04-07 16:18:27

2021 m. keliamos užduotys:

1 užduotis: Dalyvauti ir teikti pasiūlymus rengiant įstaigos veiklos strateginį planą, planuojant ir / ar priimant strateginius sprendimus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, bei finansinių išteklių panaudojimo.

2 užduotis: Stebėti ir analizuoti einamųjų metų įstaigos finansinę situaciją. Teikti pasiūlymus ir vertinti kitų asmenų pateiktus pasiūlymus dėl efektyvaus ir racionalaus lėšų panaudojimo. Rengti ketvirtines laisvos formos Strateginio veiklos plano vykdymo apžvalgas (ataskaitas) ir iki kiekvieno kito ketvirčio 10 d. pateikti jas tiesioginiam vadovui.

3 užduotis: Vykdyti   išankstinę finansų  kontrolę, užtikrinti, kad piniginės  lėšos  ir  turtas būtų  naudojami pagal  paskirtį; Sudaroma tiksli, patikima teismo  finansinė  atskaitomybė.

4 užduotis: Nuolat vykdyti įstaigos vidaus teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos finansų bei turto valdymą ir apskaitą, atitikimo aktualiems teisės aktams kontrolę. Atsižvelgiant į skyriaus personalo sudėties pokyčius, inicijuoti pavaldžių darbuotojų funkcijų perskirstymą ir parengti su tuo susijusių vidaus teisės aktų projektus. Inicijuoti, jei reikia, naujų  įstaigos vidaus teisės aktų (aprašų, įsakymų, taisyklių ir kt.) projektų parengimą.

5 užduotis: Tobulinti kvalifikaciją savarankiškai domintis ir analizuojant aktualius teisės aktus, konsultuojantis su kolegomis, perimant jų "gerąją praktiką". Dalyvauti  profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (1renginys per metus).

Naujienų prenumerata