Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teismo kancleris

Informacija atnaujinta 2021-04-07 15:32:14

Teismo kancleriui 2021 m. keliamos užduotys:

1 užduotis:

Ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 1 d. remiantis Valstybinės darbo inspekcijos parengtomis metodinėmis rekomendacijomis parengti vidaus teisės akto projektą, kuriame būtų aiškiai išvardintos tinkamo elgesio darbe normos, gynybos galimybės esant netinkamam elgesiui, paaiškėjus psichologinio smurto atvejui ir pateikti tvirtinti tiesioginiam vadovui (siekiant įgyvendinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gruodžio 14 d. patikrinimo akto Nr. IA-4 3 punkte įtvirtintą rekomendaciją).

 

2 užduotis:

Ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 1 d. parengti Vilniaus miesto apylinkės teismo darbuotojų (tiek valstybės tarnautojų, tiek dirbančių pagal darbo sutartis) einamųjų metų kvalifikacijos tobulinimo renginių planą, suderinti jį su tiesioginiu vadovu, užtikrinti bei kontroliuoti minėto plano vykdymą.

 

3 užduotis:

Organizuoti psichologinio smurto ir kitų psichosocialinės rizikos veiksnių darbo vietose vertinimą ir ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. pateikti tiesioginiam vadovui atlikto vertinimo rezultatus.

4 užduotis:

Einamaisiais metais parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui: pasiūlymus dėl naujų metodų (idėjų) pritaikymo teismo veiklos srityje, kurie prisidėtų prie pokyčių valdymo, veiklos tobulinimo ir optimizavimo; teismo išlaidų analizę, siekiant identifikuoti problemines sritis ir pateikti rašytinius pasiūlymus.

 

5 užduotis:

 

Nuolat ir nepertraukiamai tobulinti kvalifikaciją žemiau nurodytomis kvalifikacijos tobulinimo formomis bei kas pusmetį teismo pirmininko patarėjo el. paštu pateikti tiesioginiam vadovui laisvos formos bei turinio ataskaitas apie šios užduoties įgyvendinimą.

Nustatytinos kvalifikacijos tobulinimo formos: užsiimant savišvieta (su veiklos sritimi susijusios literatūros skaitymas ir analizė, teismų praktikos analizė ir kt.); mokantis iš kitų asmenų (naujų kompetencijų, žinių ir gebėjimų įgijimas ar turimų kompetencijų, žinių ir gebėjimų lavinimas kvalifikacijos kėlimo renginių metu, darbo grupių veikloje, atliekant užduotis, susijusias su komisijų techniniu aptarnavimu bei jų funkcijų užtikrinimu Administravimo teisme nuostatuose nustatyta tvarka).

Naujienų prenumerata