Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teismo pirmininko patarėjas

Informacija atnaujinta 2021-04-07 15:32:58

       Teismo pirmininko patarėjui 2021 m. keliamos užduotys:

        1 užduotis:

Rodiklyje nustatytu terminu peržiūrėti Vilniaus miesto apylinkės teismo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) ir įvertinus jame įtvirtintas nuostatas, pateikti tiesioginiam vadovui rašytines pastabas ir/ar pasiūlymus dėl Apraše įtvirtintų nuostatų pakeitimo, panaikinimo, naujų nuostatų įtvirtinimo (kadangi nuo 2021 m. sausio 1 d. keitėsi Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas).

2 užduotis:

Rodiklyje nustatytu terminu parengti metinę Vilniaus miesto apylinkės teismo veiklos apžvalgą (ataskaitą) už 2020 metus.

3 užduotis:

Nuolat ir nepertraukiamai tobulinti kvalifikaciją žemiau nurodytomis kvalifikacijos tobulinimo formomis bei kas pusmetį pateikti tiesioginiam vadovui laisvos formos bei turinio ataskaitas apie šios užduoties įgyvendinimą.

Nustatytinos kvalifikacijos tobulinimo formos: užsiimant savišvieta (teisinės literatūros skaitymas ir analizė, teismų praktikos analizė ir kt.); mokantis iš kitų asmenų (naujų kompetencijų, žinių ir gebėjimų įgijimas ar turimų kompetencijų, žinių ir gebėjimų lavinimas kvalifikacijos kėlimo renginių metu, taip pat dalyvaujant darbo grupėse ar veikloje, techniškai aptarnaujant komisiją ir užtikrinant jos funkcijas Administravimo teisme nuostatų nustatyta tvarka.

4 užduotis:

Teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu, laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, vienasmeniškai ar kartu su kitais įpareigotais asmenimis atlikti Vilniaus miesto apylinkės teisme pareigas einančių valstybės tarnautojų galimų tarnybinių nusižengimų tyrimus (jei tokius bus pavedama atlikti) bei, juos atlikus, laikantis teisės aktuose įtvirtintų terminų ir tvarkos, vienasmeniškai ar kartu su kitais įpareigotais asmenimis pateikti motyvuotas galimų tarnybinių nusižengimų tyrimo išvadas.

5 užduotis:

Teismo pirmininko pavedimu, laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti galimų asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimus ir juos įforminti.

Naujienų prenumerata