Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Finansų skyrius

Finansų skyriaus tikslai – organizuoti teismo buhalterinę apskaitą, teisingą bei operatyvią atskaitomybę, kontroliuoti ir užtikrinti valstybės lėšų naudojimą įstatymu nustatyta tvarka.

Finansų skyriaus uždaviniai:

 • vykdyti Teismo finansų apskaitos politiką vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu,viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei kitais teisės aktais, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų Teismo finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus;
 • tvarkyti teismo buhalterinę apskaitą ir užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.

Įgyvendindamas jam nustaytus uždavinius, finansų skyrius vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir tvarko Teismo buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos apskaitos įstatymą, patvirtintą apskaitos vadovą bei kitus teisės aktus. priskaičiuoja ir išmoka teisėjams ir kitiems teismo darbuotojams darbo užmokestį, pašalpas ir kitas išmokas;
 • rengia Teismo finansinę atskaitomybę ir teikia teisės aktuose nurodytiems subjektams. Pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus ir registrus teikia auditoriams, mokesčių administratoriams ir kitoms valstybinėms institucijoms.
 • priskaičiuoja ir išmoka teisėjams ir kitiems teismo darbuotojams darbo užmokestį, pašalpas ir kitas išmokas;
 • vykdo Teismo finansų kontrolę, kontroliuoja sąskaitas, gaunamas iš įvairių įstaigų;
 • tvarko pirminių dokumentų analitinę apskaitą;
 • apskaito pagrindines priemones, mažavertį inventorių ir kitas materialines vertybes;
 • atlieka mokėjimo procedūras Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (teikia panaudotų asignavimų duomenis, atlieka preliminarios bei kontrolinės sąmatos procedūras);
 • rengia mokėjimo pavedimus ir teikia bankui pagal elektroninių paslaugų teikimo sutartį;
 • dalyvauja rengiant ekonominius-finansinius paskaičiavimus, kurių pagrindu rengiamas biudžeto projektas bei sudaromos išlaidų sąmatos;
 • rengia teismo išlaidų sąmatas;
 • atlieka finansinės būklės analizę apie reikalingus papildomus asignavimus metų eigoje;
 • sudaro ketvirčio bei metines buhalterines ataskaitas Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir mokesčių inspekcijai;
 • tvarko, saugo, parengia ir nustatyta tvarka perduoda buhalterinius dokumentus archyviniam saugojimui;
 • priskaičiuoja ir išmoka teismo posėdžiuose dalyvavusiems liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, vertėjams, kitiems kviečiamiesiems asmenims išmokėtinas sumas;
 • apskaito teismo depozitines lėšas;
 • apskaito teismo specialiąją sąskaitą;
 • apskaito lėšas, gautas už dokumentų kopijų parengimą;
 • vykdo teismo pirmininko ir teismo kanclerio pavedimus, susijusius su finansų skyriaus veikla;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.