Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Teismo raštinė

Vilniaus miesto apylinkės teismo raštinės tikslas – įgyvendinti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias dokumentų valdymą, vykdyti personalo valdymą.

 Raštinės uždaviniai yra:

 • organizuoti dokumentų valdymą teisme pagal norminių teisės aktų reikalavimus;
 • kontroliuoti, kad dokumentai teisme būtų rengiami laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
 • teisme įgyvendinti vieningą politiką dokumentų valdymo srityje;
 • organizuoti susirinkimus teismo posėdžių sekretorėms, darbuotojams, dirbantiems pagal sutartis.

 Raštinė, įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • paskirsto darbą raštinės darbuotojams, kontroliuoja, kad jis būtų tinkamai atliktas;
 • kontroliuoja teismo dokumentuose, taip pat iš kitų įstaigų ir institucijų gautuose dokumentuose nustatytų užduočių ir pavedimų vykdymo eigą;
 • kontroliuoja, kad pareiškimai, skundai bei kiti raštai, reikalaujantys raštiško atsakymo, būtų vykdomi laiku;
 • rengia teisės aktų, įstaigos rengiamų ir siunčiamų dokumentų projektus, pranešimus, ataskaitas ir kitus dokumentus savo kompetencijos ribose;
 • registruoja ir apskaito įstaigos teisės aktus, įstaigos sudarytus ir gautus dokumentus;
 • rengia teismo dokumentacijos plano projektą ir kontroliuoja teismo dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas;
 • rengia raštinės dokumentus perdavimui į teismo archyvą;
 • pagal patvirtintą teismo dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su raštinės funkcijų vykdymu iki jų perdavimo į teismo archyvą;
 • sudaro teismo teisėjų budėjimo grafikus ir pateikia juos tvirtinti teismo pirmininkui;
 • padeda Kanclerio tarnybai užtikrinti tinkamą personalo tvarkymą teisme: savalaikį personalo klausimais teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais duomenų valstybės institucijoms (įstaigoms) teikimą;
 • padeda Kanclerio tarnybai organizuoti valstybės tarnautojų vertinimą. Užtikrina siūlymų, įvertinus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, įgyvendinimą;
 • dalyvauja organizuojant konkursus laisvoms pareigybėms užimti;
 • užtikrina teismo raštinės antspaudų ir spaudų saugojimą ir naudojimą pagal paskirtį;
 • rengia teismo teisėjų darbo statistines ataskaitas;
 • konsultuoja darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
 • teikia teismo pirmininkui ar teismo pirmininko pavaduotojams pasiūlymus dėl dokumentų valdymo teisme tobulinimo, dėl raštinės darbo gerinimo;
 • atlieka kitas jai įstatymų bei teisės aktų priskirtas funkcijas;
 • vykdo kitus teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo pavedimus.