Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Ūkio skyrius

Ūkio skyriaus tikslai – užtikrinti teismo balanse esančių statinių, transporto priemonių, elektros, šilumos, vandentiekio ir vėdinimo ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, inžinierinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių priežiūrą ir eksploataciją, darbo vietų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, įgyvendinti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias viešuosius pirkimus, darbų saugą, teismo darbuotojų saugą ir sveikatą.

Pagrindiniai ūkio skyriaus uždaviniai yra:

 • organizuoti teismo aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;
 • užtikrinti teismo balanse esančių statinių, transporto priemonių, elektros, šilumos, vandentiekio ir vėdinimo ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, inžinierinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių priežiūrą ir eksploataciją.
 • pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą teisme;
 • užtikrinti darbų saugą ir teismo darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą teisme.

Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, ūkio skyrius vykdo šias funkcijas:

 • nustato teismo materialaus turto poreikį ir atlieka jo panaudojimo ir priežiūros analizę;
 • organizuoja teismui priklausančių transporto priemonių eksploatavimą, jų aprūpinimą, remontą, statymą ir kontroliuoja jų panaudojimą pagal paskirtį.
 • organizuoja teismo balanse esančių teritorijų, statinių, elektros, šilumos, vandentiekio ir vėdinimo ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, inžinierinių tinklų sistemų ir įrengimų aptarnavimą, eksploatacinę priežiūrą, atnaujinimą ir užtikrina jų saugumo techninę, priešgaisrinę ir higieninę priežiūrą;
 • tvarko pagrindinių priemonių, medžiagų, inventoriaus, specialios apskaitos blankų kiekinę apskaitą;
 • kontroliuoja elektros energijos, šilumos ir vandens sunaudojimo apskaitos duomenų pateikimą;
 • dalyvauja materialaus turto inventorizacijose, teikia inventorizacijos komisijai siūlymus dėl netinkamo, (negalimo) naudoti trumpalaikio ar ilgalaikio materialaus turto nurašymo bei panaudojimo kitu teisės aktuose numatytu būdu;
 • dalyvauja atliekant teismo turto metines ir neeilines inventorizacijas;
 • dalyvauja rengiant teismo veiklos sąnaudų sąmatos projektus;
 • dalyvauja sudarant teismo balanse esančių statinių, energetinio ūkio, transporto ir kitų priemonių eksploatacijos ir remonto metines išlaidų sąmatas;
 • dalyvauja organizuojant pastatų ar suremontuotų teismo statinių priėmimą naudoti;
 • pagal poreikį ir kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas apie statinių eksploatavimą ir priežiūrą;
 • organizuoja teismo personalo mokymą, instruktavimą ir žinių patikrinimą darbų saugos, statinių ir įrengimų eksploatavimo klausimais;
 • užtikrina materialinių vertybių apsaugą teisme;
 • nustato teismo poreikį įsigyti prekių, paslaugų ir darbų, dalyvauja organizuojant teismo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, pagal kompetenciją rengia technines specifikacijas, rengia paraiškas viešųjų pirkimų konkursams;
 • kontroliuoja tiekėjų įsipareigojimų vykdymą pagal sudarytas sutartis;
 • aprūpina teismo darbuotojus būtinomis darbo priemonėmis, reikalingomis jų funkcijų vykdymui užtikrinti;
 • organizuoja prekių transportavimą ir sandėliavimą;
 • esant poreikiui rengia ir teikia ataskaitas apie vykdomus viešuosius pirkimus;
 • užtikrina saugos darbe reikalavimų vykdymą ir dalyvauja įgyvendinant teisės aktų reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą nuostatas teisme;
 • pagal patvirtintą teismo dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į teismo archyvą;
 • kaupia skyriaus funkcijų vykdymui reikalingus dokumentus;
 • teikia pasiūlymus ir pastabas dėl tvarkomųjų, organizacinių ir kitų dokumentų projektų pagal ūkio skyriaus kompetenciją;
 • teikia duomenis valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, auditui pagal ūkio skyriaus kompetenciją;
 • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.