Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Vilniaus miesto apylinkės teismas
lt
En

Archyvas

Pagrindiniai Archyvo uždaviniai yra:

 •  užtikrinti teismo dokumentų saugojimą reikiamą laiką;
 • užtikrinti dokumentų saugojimą patikimoje ir saugioje aplinkoje; 
 • užtikrinti su Archyve saugomais dokumentais susijusių fizinių ir juridinių asmens duomenų apsaugą;
 • užtikrinti Archyvo dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą vadovaujantis patvirtintu dokumentacijos planu;
 • užtikrinti vykdomųjų raštų išdavimą bei informacijos perdavimą Registrams dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo archyvinėse bylose;
 • užtikrinti savalaikį ir kvalifikuotą bylų paruošimą ir perdavimą valstybiniam saugojimui, bylų bei dokumentų naikinimą.

Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Archyvas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja teismo nuolat, ilgai saugomų, trumpai saugomų bylų ir elektroninių bylų (toliau – bylų), sutvarkytų pagal nustatytus reikalavimus, priėmimą;
 • nustatyta tvarka priima ir saugo teismo struktūrinių padalinių, teismo raštinės skyriaus biurų bylas (dokumentus), sutvarkytus pagal nustatytus reikalavimus;
 • užtikrina Archyve esančių bylų (dokumentų) teisingą naudojimą ir saugojimą;
 • laikinai išduoda teismo darbuotojams archyvines nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas, o taip pat bylas, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs, tvarko jų apskaitą įstatymų nustatyta tvarka;
 • organizuoja Archyve saugomų bylų (dokumentų) išdavimą susipažinti suinteresuotiems asmenims, laikantis teisės norminiuose aktuose atitinkamiems dokumentams nustatytų reikalavimų;
 • siunčia institucijoms pagal pareikalavimus archyvines nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas, taip pat bylas, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs, įstatymų nustatyta tvarka tvarko jų apskaitą;
 • įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Archyvo žinioje esančių teismo procesinių ir kitų dokumentų nuorašų parengimą ir išdavimą;
 • suveda reikiamus duomenis į LITEKO informacinę sistemą;
 • organizuoja Archyvui perduotose bylose vykdymo veiksmus;
 • organizuoja grįžusių procesinių dokumentų įsiuvimą į atitinkamas archyvines bylas;
 • dalyvauja rengiant dokumentacijos planą ir kontroliuoja dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas;
 • sudaro bylų apyrašus, jų tęsinius, teikia derinti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje Vilniaus regioniniam valstybės archyvui bei sudaro trumpai saugomų procesinių bylų sąrašus;
 • organizuoja teisme susidariusių dokumentų atranką nuolatiniam ir ilgam saugojimui bei priima teisme sudarytas nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas, o taip pat bylas, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs;
 • nustatytais terminais perduoda į Vilniaus regioninį valstybės archyvą teismo nuolatinio saugojimo dokumentus;
 • atlieka dokumentų vertės ekspertizę, surašo naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus, derina juos su Vilniaus regioniniu valstybės archyvu;
 • rengia vykdomuosius raštus archyvinėse civilinėse bei baudžiamosiose bylose;
 • Turto arešto aktų registrui perduoda informaciją apie laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą  archyvinėse civilinėse bei baudžiamosiose bylose;
 • LITEKO sistemoje daro įrašus apie įvykdymą archyvinėse baudžiamosiose bylose;
 • dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas dokumentų valdymo klausimais;
 • kaupia Archyvo funkcijų vykdymui reikalingus duomenis bei formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui;
 • rengia tvarkomųjų, organizacinių ir kitų dokumentų projektus, atsakymus į fizinių ar juridinių asmenų paklausimus pagal kompetenciją;
 • vykdo kitus teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojų pavedimus, susijusius su Archyvo tiesioginėmis funkcijomis;
 • pagal Archyvo kompetenciją vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Teismo darbo laikas

Adresas: Laisvės pr.79A, LT-05274 Vilnius
Informacija tel. +370 5 262 4589, +370 5 277 9946
El. paštas: vilniaus.apylinkes@teismas.lt 

Dokumentų priėmimas:

Dokumentų valdymo ir informacijos biuras

Pirmadienis  - ketvirtadienis  7.30 - 17.00
Penktadienis                         7.30 - 15.45

Susipažinimas su bylomis: 

Salė Nr. 464 (4-as aukštas)

Pirmadienis - ketvirtadienis     08.00 - 17.00
Penktadienis                           08.00 - 15.45  

Susipažinimo su bylomis informacija:

tel.: +370 5 262 6053

Švenčių dienų išvakarėse dirbama viena valanda trumpiau.

Naujienų prenumerata